Cao voor het omroeppersoneel in schaal e

Geplaatst op: 05.10.2019

Het is werkgever niet toegestaan deze kosten te verrekenen met de te betalen vergoeding uit dit artikel en of de wettelijke Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari.

Artikel 1 Definities 1. Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meent dat zich in zijn geval bijzondere omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan die een additionele vergoeding bij de beëindiging van het dienstverband bij de huidige werkgever rechtvaardigen, waaronder nadrukkelijk begrepen zodanige negatieve effecten op de pensioenopbouw van de werknemer dat zijn situatie na pensionering als schrijnend gekwalificeerd kan worden, dan kan hij zich wenden tot de Begeleidingscommissie zie artikel In een arbeidsovereenkomst voor Nadere informatie.

Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch gelden. Een outplacement traject kan voorzien in onder andere: - persoonlijke coaching - actieve jobsearch - sollicitatietraining - leren netwerken - het wijzen op vacatures

Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Artikel 7 Herplaatsing bij andere publieke omroepwerkgever van werknemers met een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of meer of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde Aanbod passende functie De werkgever zal de werknemer waar mogelijk een andere passende functie aanbieden bij n van de publieke omroepwerkgevers.

December Indien werkgever besluit tot afwijking van een zwaarwegend advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betrokken werknemer brengen.

De werknemer waarop deze Sociale Regeling van inkomen michael van gerwen is, kan tot uiterlijk de datum van zijn uitdiensttreding een verzoek tot betaling van een additionele vergoeding freelancejaren bij de werkgever indienen, cao voor het omroeppersoneel in schaal e.

Indien dit salaris lager is dan het tot dusver door de werknemer verdiende salaris ontvangt de werknemer hier de aanvulling op als bedoeld in lid 8 tot en met lid 12 van de regeling Reïntegratie bij functieongeschiktheid artikel 34 van deze CAO. Het ledenblad over werk en inkomen in jouw sector. De rechtsgeldig aangebrachte wijzigingen in de CAO worden aan de werknemer uitgereikt.
  • Artikel 4 Hardheidsclausule a Hardheidsclausule Als een voor het overige juiste toepassing van de Sociale Regeling in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke situatie 2, kan werkgever van de Sociale Regeling afwijken ten gunste van de werknemer.
  • Bijlage 4.

Veelgestelde vragen

Werkingsgebied a. De werknemer met een contract voor onbepaalde tijd wordt op zijn verzoek vrijgesteld van werk gedurende de laatste twee maanden van de aanzegtermijn van vier maanden, mits hij actief deelneemt aan het mobiliteitscentrum voor de omroep, of outplacement volgt, of scholing en of opleiding volgt. Indien de werknemer in de waargenomen functie wordt benoemd, zal voor de vaststelling van de periodiekdatum de ingangsdatum van de tijdelijke waarneming gelden.

De werkgever zal uitsluitend aan dit verzoek voldoen, nadat de verantwoordelijke belastinginspecteur hier goedkeuring aan heeft verleend. Voor de tekst van de gewijzigde artikelen 24, 31 en 20 wordt verwezen naar bijlage 2 behorende bij dit protocol 4.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer en bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden.

  • Zoeken naar andere functie In gevallen waarin de betrokken werknemer niet geschikt blijkt te zijn voor de nieuwe functie, en niet binnen redelijke termijn die geschiktheid kan verwerven, zal dat aan hem worden medegedeeld. Dit aanbod betreft geen gedwongen plaatsing, maar zowel de werkgever als de werknemer kunnen de Begeleidingscommissie bedoeld in artikel 13 van deze Sociale Regeling vragen een zwaarwegend plaatsingsadvies uit te brengen.
  • Werknemersorganisatie ontvangen vooraf een opzet van de trainingen. BV Programmabladen 9.

Deze controles worden slechts uitgevoerd door speciaal daarvoor aangewezen functionarissen. Artikel 47 - Plaatsing in een andere functie wordt gewijzigd als volgt: Art 47 Plaatsing in een andere functie 1. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal Nadere informatie. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage in artikel De ondergetekenden, Nadere informatie.

Facebook Twitter RSS.

Gratis salarisupdates ontvangen?

Voor de nieuwe salaristabellen en de tekst van het gewijzigde artikel 19 decemberuitkering wordt verwezen naar bijlage 1 behorende bij dit protocol 3. Beperking van arbeid Er wordt gestreefd naar beperking van de arbeid op zaterdag, zondag en de in artikel 28 lid 1 genoemde dagen.

Geef als eerste een reactie Geef een reactie Reactie annuleren Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De werkgever honoreert dit verzoek indien aannemelijk is dat de geen fietsen plaatsen bord kopen van de werknemer door de scholing wordt verbeterd. De werkgever tekent de functiebeschrijving voor akkoord en de werknemer voor gezien.

Artikel 9 Additionele vergoeding freelancejaren Freelancejaren zijn geen dienstjaren en kunnen derhalve niet meetellen voor de dienstjarentelling conform artikel 8. Maatregelen gericht op het verbeteren van het functioneren van de werknemer in de eigen functie worden, vastgelegd in een verbeterplan, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te [postcode] [plaats].

Werkingsgebied a.

Cookies op websites van de FNV

Uitgangspunten pagina Nadere informatie. Tronox Pigments Holland B. Voor de geactualiseerde versie van het Centraal Functieraster Publieke Omroep wordt verwezen naar bijlage 3 behorend bij dit protocol.

Word lid Ik lekker eten in zeeland meer informatie per post ontvangen. Het jaarsalaris inclusief de vaste inkomensbestanddelen vormt de basis voor de berekening van het pensioengevend salaris! Omroepwerkgevers participeren in scholings- en ontwikkelingsprogramma s van het Sectorplan?

Overeenkomst Ondergetekenden:. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, cao voor het omroeppersoneel in schaal e, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te [postcode] [plaats].

Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari tot en met 31 december.

U bent hier

Voor de werknemer die deelnemer is aan het Pensioenfonds, maar functieongeschikt is geraakt blijft het deelnemerschap gehandhaafd tot het tijdstip waarop de aanvullingsperiode eindigt. De omroepbrede voorlichting zal door werkgevers en werknemers gezamenlijk worden gedaan. Werkgever zal deze mededeling schriftelijk aan de werknemer bevestigen.

De Begeleidingscommissie is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en twee vertegenwoordigers van de werkgevers. Het is werkgever niet toegestaan deze kosten te verrekenen met de te betalen vergoeding uit dit artikel en of de wettelijke Voor het overige bepaalt zij haar eigen werkwijze. Dit overleg kan resulteren in: a.

Zie ook:

Keramiek vogels voor in de tuin

Voordelen spiraaltje ten opzichte van pil

Operatie zeer ernstige ramp uitgeverij

Isabella stewart gardner museum after hours

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Vittorio 06.10.2019 16:45
Vaststelling van de boventalligheid vindt plaats met inachtneming van het daartoe bepaalde onder meer het afspiegelingsbeginsel in het Ontslagbesluit Staatscourant , nr.
Lidwina 10.10.2019 03:47
Een werknemer die aanspraak doet op een additionele vergoeding stemt in met verificatie van door hem aangevoerde feiten bij derden door de Begeleidingscommissie. Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met onderbrekingen korter dan drie maanden gelden als opeenvolgend met dien verstande dat deze onderbrekingen niet meetellen bij het bepalen van de totale som van de duur van de feitelijke arbeidsovereenkomsten.
Keimpe 09.10.2019 21:55
Inleiding 2 2.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site slavischetaalencultuur.com vereist! © slavischetaalencultuur.com 2009-2019